Nahoru

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto zásad se rozumí:

  Provozovatelem eshopu www.vapp.cz, jakož i správcem osobních údajů je společnost VAPP s.r.o., se sídlem Popovičky 38, IČ: 24140309, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182308.
   
 2. Osobními údaji jsou jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let.
   
 3. Provozovatel e-shopu www.vapp.cz jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.
   
 4. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
  Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
  Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
   
 5. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží a služby.
   
 6. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a prodejnu VAPP, Popovičky 38, 25101
  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů:
  v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
  za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

 

II. Účely a doby zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

  a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

  Zasílání dotazníků spokojenosti: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

  b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

  Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.

  Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

  c) Oprávněné zájmy provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele:

  Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor.

  Oprávněným zájmem provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb účastníkovi.

  d) Marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele:

  Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

  Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

  Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka).
  Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

  Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče, viz. nápověda každého konkrétního prohlížeče.

  e) Kamerový systém:

  Prostory naší provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je naše společnost VAPP s.r.o. Doba uchovávání záznamů je 30 dnů.
   
 2. Provozovatel je správcem osobních údajů.
   

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud účastník neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu provozovatele.
   
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
   
 3. Účastník je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
   
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
   
 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
   
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
   
 7. V případě, že zákazník zvolí rezervaci na prodejně, která je partnerskou prodejnou správce (provozovaná samostatným subjektem), jsou osobní údaje uvedené v rezervaci předány partnerské prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu poskytnutých údajů jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ, DIČ z důvodu úspěšného vyřízení objednávky.

 

IV. Práva účastníka související se zpracováváním

 1. Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  a) požadovat od provozovatele přístup k jeho osobním údajům;
  b) na opravu poskytnutých osobních údajů;
  c) na výmaz poskytnutých osobních údajů;
  d) na omezení zpracování osobních údajů;
  e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  f) právo na přenos osobních údajů na jiného správce
  g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   
 2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím žádosti na adrese [email protected] nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.
   
 3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu 2) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst.
   
 4. V případě, že by se účastník domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  - požádat provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu [email protected]
  - vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu [email protected], aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   
 5. Uplatní-li účastník právo dle tohoto článku, je provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti
   
 6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
   
 7. Pokud účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má provozovatel právo žádat prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.
   
 8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018