Spojitelnost vozidel do soupravy

Vytvořeno30.11.2022

Aktuální legislativa

Hmotnost přívěsu

Pokud vyhláška uvádí pojem "hmotnost" a nedefinuje jakou, pak se jedná o okamžitou hmotnost vozidla (automobilu nebo přívěsu). Jedná se tedy o takovou hmotnost, kterou má vozidlo v okamžiku posuzování/kontroly včetně posádky, náplní, aktuálně vezeného příslušenství, výbavy a nákladu.

Hmotnost jízdní soupravy

Hmotností jízdní soupravy, pokud není uvedeno jakou, se rozumí  okamžitá hmotnost jízdní soupravy. Jedná se o součet okamžitých hmotnosti jednotlivých vozidel soupravy ve chvíli, kdy je spojitelnost posuzována/kontrolována.  

Spojitelnost z pohledu hmotnosti

Nebrzděné přívěsy kat. O1

 • Hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší, než nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla (§3, písm. c, vyhl. 209/2018 Sb.) - viz. údaj v technickém průkazu tažného vozidla.
 • Hmotnost přívěsu nesmí být větší, než nejvyšší povolená hmotnost nebrzděného přívěsu stanovená pro tažné vozidlo v technickém průkazu a ORV - viz. údaj v TP nebo ORV tažného vozidla (§3, písm. f, odst. 1, vyhl. 209/2018 Sb.).
 • Provozní hmotnost tažného vozidla kat. M nebo N musí být minimálně dvojnásobkem hmotnosti přívěsu (§3, písm. f, odst. 6 vyhl. 209/2018 Sb.). Týká se zejména starších vozidel, u kterých nebyla nejvyšší technicky přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu zapsána v technickém průkazu.

Brzděné přívěsy kat. O1 a O2

 • Hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší, než nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla (§3, písm. c, vyhl. 209/2018 Sb.) - viz. údaj v technickém průkazu tažného vozidla.
 • Hmotnost přívěsu nesmí být větší, než nejvyšší povolená hmotnost brzděného přívěsu stanovená pro tažné vozidlo v technickém průkazu a ORV  (§3, písm. f, odst. 2 vyhl. 209/2018 Sb.).
 • Hmotnost přívěsu není větší, než největší povolená hmotnost tažného vozidla kat. M1 a N1 nebo 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla kat. M1G a N1G (§3, písm. f, odst. 2 vyhl. 209/2018 Sb.)
 • K řízení soupravy s přívěsem je dále nutné mít platnou odpovídající skupinu řidičského oprávnění. Co s kterou skupinou řidičáku můžete tahat najdete na tomto odkazu  
Spojitelnost vozidel ostatních kategorií z pohledu hmotnosti najdete v §3 vyhlášky 209/2018 Sb.  

Příklad 1

I přesto, že tažné vozidlo má povolený nebrzděný přívěs nejvýše 600 kg, lze v tomto případě zapojit a táhnout nebrzděný přívěs s nejvyšší technicky přípustnou/povolenou hmotností 750 kg. Posuzuje se pouze okamžitá hmotnost přívěsu vzhledem k nejvyšší technicky přípustné/povolené hmotnosti nebrzděného přívěsu povolené pro tažné vozidlo. Samozřejmě musí být splněny i další podmínky spojitelnosti z hlediska rozměrů a okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí přesáhnout nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu. Okamžitá hmotnost přívěsu je v tomto případě 600 kg (200 kg vlastní hmotnost přívěsu + 400 kg hmotnost nákladu a aktuálně použitého příslušenství) - vyhláška není porušena.

K řízení této jízdní soupravy postačí řidičský průkaz skupiny B. Další informace o skupinách řidičského průkazu najdete na tomto odkazu


Příklad 2

I v tomto případě nevadí, že tažný automobil má na závěsu povoleno pouze 1500 kg. Přívěs s nejvyšší technicky přípustnou 2500 kg lze zapojit a táhnout za předpokladu, že je vytížen do max. okamžité hmotnosti přívěsu 1500 kg, okamžitá hmotnost soupravy nepřekročí nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy v technickém průkazu automobilu a jsou splněny další podmínky spojitelnosti z pohledu rozměrů. V tomto případě je okamžitá hmotnost přívěsu 1500 kg (500 kg vlastní hmotnost přívěsu + 1000 kg náklad a aktuálně použité příslušenství) a přívěs lze táhnout.

K řízení této jízdní soupravyje nutný řidičský průkaz skupiny BE . Další informace o skupinách řidičského průkazu najdete na tomto odkazu


Příklad 3

Okamžitá hmotnost přívěsu 700 kg  (200 kg vlastní hmotnost přívěsu + 500 kg hmotnost nákladu a aktuálně použitého příslušenství) v tomto případě přesáhne nejvyšší povolenou hmotnost nebrzděného přívěsu stanovenou v technickém průkazu automobilu a souprava nevyhoví ustanovení §3, písm. f), odst. 1. Takto naložený přívěs táhnout nelze a je nutné ubrat z přívěsu 100 kg nákladu, aby to možné bylo. Současně je potřeba splnit i podmínky spojitelnosti z hlediska rozměrů a ohlídat okamžitou hmotnost jízdní soupravy.


Příklad 4

Některé starší autmobily nemají v technickém průkazu uvedenou nejvyšší povolenou hmotnost nebrzděného přívěsu. V takovém případě je maximální okamžitá hmotnost nebrzděného přívěsu omezena §3, písm. f), odst. 6 vyhlášky 209/2018 Sb. na  max. polovinu provozní hmotnosti automobilu.  V tomto případě nelze takto naložený přívěs táhnout.  Aby bylo splněno stanovení §3, písm. f), odst. 6 vyhl. 209/2018 Sb., bylo by nutné ubrat alespoň 50 kg nákladu. Jakmile bude mít přívěs okamžitou hmotnost 700 kg (200 kg vlastní hmotnost přívěsu + 500 kg hmotnost nákladu a aktuálně použitého příslušenství ) a méně, lze ho za tímto vozidlem táhnout.


Příklad 5

Okamžitá hmotnost brzděného přívěsu 1700 kg (vlastní hmotnost přívěsu 500 kg + 1200 kg hmotnost nákladu a aktuáně použitého příslušenství) přesahuje nejvyšší povolenou hmotnost brzděného přívěsu zapsanou v technickém průkazu automobilu (pouze 1500 kg) . Aby nebylo porušeno ustanovení §3, písm. f), odst. 2 vyhl. 209/2018 Sb., je nutné ubrat 200 kg nákladu. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost přívěsu v tomto případě nehraje roli, posuzuje se pouze okamžitá hmotnost přívěsu vzhledem k nejvyšší povolené hmotnosti brzděného přívěsu zapsané v technickém průkazu automobilu a vzhledem k nejvyšší povolené hmotnosti automobilu, zapsané v technickém průkazu automobilu. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu


Příklad 6

Okamžitá hmotnost přívěsu je 2000 kg (500 kg vlastní hmotnost přívěsu + 1500 kg hmotnost nákladu a aktuálně použitého příslušenství) přesahuje o 100 kg nejvyšší povolenou hmotnost tažného automobilu 1900 kg. kat. M1 nebo N1. Tím je porušeno ustanovení §3, písm. f), odst. 2 vyhl. 209/2018 Sb. i přesto, že tažné vozidlo má povolený brzděný přívěs 2000 kg. Aby bylo možné takovou soupravu táhnout, je nutné ubrat 100 kg nákladu a pohlídat, aby okamžitá hmotnost jízdní soupravy nepřesáhla nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu. Okamžitou hmotností soupravy se rozumí součet okamžité hmotnosti tažného vozidla a okamžité hmotnosti přívěsu - tedy hmotnosti, které se vozidlu naváží ve chvíli kontroly. Okamžitá hmotnost vozidla je tedy závislá jak na hmotnosti nákladu, tak na hmotnosti přepravovaných osob, aktuální hmotnosti náplní  a hmotnosti vezeného příslušenství.

Pro automobily kat. M1G nebo N1G  nesmí okamžitá hmotnost přívěsu přesáhnout 1,5 násobek nejvyšší povolené hmotnosti tažného automobilu. Pokud by tedy bylo v tomto případě tažné vozidlo kat. M1G nebo N1G, bylo by přívěs možné táhnout.


Spojitelnost z pohledu rozměrů

Spojitelnost z pohledu délky

 • Největší povolená délka jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem je 18,75 m včetně nákladu (§7, odst. 1, písm. c, čl. 7 vyhl. 209/2018 Sb.)
 • Největší povolená délka jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O, určeným k přepravě vozidel je 20,75 m včetně nákladu (§7, odst. 1, písm. c, čl. 8 vyhl. 209/2018 Sb.).
 • Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel, snížená o vzdálenost mezi zadním čelem táhnoucího vozidla a předním čelem přívěsu: 15,65 m (§7, odst. 1, písm. e vyhl. 209/2018 Sb.) - toto je ve většině případů v podstatě součet ložných ploch tažného automobilu a přívěsu, měřených z vnější strany bez délky mezery mezi automobilem a přívěsem.
 • Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel: 16,40 m (§7, odst. 1, písm. f vyhl. 209/2018 Sb.) - toto je ve většině případů součet délek ložných ploch tažného automobilu a přívěsu měřených včetně mezery mezi automobilem a přívěsem.

Spojitelnost z pohledu šířky

 • Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M1 nebo N1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie O1 nebo O2 tak, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně jízdní soupravy vozidel zapojených do jízdní soupravy a podélné ose (§4, písm f vyhl. 209/2018 Sb.). Jinými slovy: šířka přívěsu nesmí přesahovat vnější okraj přední obrysové svítilny tažného vozidla o více než 400 mm na každé straně vozidla
 • Nesplnění této podmínky může nastat u širokého přívěsu taženého např. užším osobním automobilem s předními obrysovými svítilnami umístěnými v předních světlometech na vnitřní straně (blíže ke středu vozidla)
 • Každé pohybující se motorové vozidlo nebo pohybující se souprava vozidel musí být schopné otočit se v kruhu, ve kterém nejsou překážky, o vnějším poloměru 12,50 m a vnitřním polo- měru 5,30 m. (§4, písm. h vyhl. 209/2018 Sb.)
Spojitelnost vozidel ostatních kategorií z pohledu rozměrů a další podmínky spojitelnosti najdete v §4 a §7 vyhl. 209/2018 Sb. viz. odkaz na začátku článku.

Změny vyhrazeny. Výše uvedené informace jsou informativního charakteru. Pro jejich využití v praxi doporučujeme ověření konkrétní situace v platné legislativě k aktuálnímu datu.

Nastavení souborů cookies

Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.

ROZUMÍMPodrobné nastavení
Potřebujete poradit
s výběrem?
Využijte naší online podporu
od 8:30-16:30 hod. v pracovní dny.
Kontaktovat podporu