Nahoru

Spojitelnost vozidel

Jaký přívěs lze připojit za vozidlo bez porušení předpisů (aktualizace 2019/03)

Aktuální platná legislativa:

Spojitelnost z hlediska hmotností

 • hmotností přívěsu se rozumí okamžitá hmotnost přívěsu včetně hmotnosti aktuálně naloženého nákladu ve chvíli, kdy je spojitelnost posuzována (viz. informace Ministerstva dopravy)
 • hmotností jízdní soupravy se rozumí okamžitá hmotnost jízdní soupravy včetně aktuálně naložených nákladů ve chvíli, kdy je spojitelnost posuzována

Podmínky spojitelnosti nebrzděných přívěsů kategorie O1 do soupravy

Nebrzděné přívěsy kat. O1

 • hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší, než nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla (§3, písm. c) - viz. údaj v technickém průkazu tažného vozidla
 • hmotnost přívěsu nesmí být větší, než nejvyšší povolená hmotnost nebrzděného přívěsu stanovená pro tažné vozidlo v technickém průkazu a ORV - viz. údaj v TP nebo ORV tažného vozidla (§3, písm. f, odst. 1)
 • provozní hmotnost tažného vozidla kat. M nebo N musí být minimálně dvojnásobkem hmotnosti přívěsu (§3, písm. f, odst. 6)

Podmínky spojitelnosti brzděných přívěsů kategorií O1 a O2 do soupravy

Brzděné přívěsy kat. O1 a O2

 • hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší, než nejvyšší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla (§3, písm. c) - viz. údaj v technickém průkazu tažného vozidla
 • hmotnost přívěsu nesmí být větší, než nejvyšší povolená hmotnost brzděného přívěsu stanovená pro tažné vozidlo v technickém průkazu a ORV - viz. údaj v TP nebo ORV tažného vozidla (§3, písm. f, odst. 2)
 • hmotnost přívěsu není větší, než největší povolená hmotnost tažného vozidla kat. M1 a N1 nebo 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla kat. M1G a N1G (§3, písm. f, odst. 2)

 

Spojitelnost z pohledu šířky

 • do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M1 nebo N1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie O1 nebo O2 tak, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně jízdní soupravy vozidel zapojených do jízdní soupravy a podélné ose (§4, písm f)

 • jinými slovy: šířka přívěsu nesmí přesahovat vnější okraj přední obrysové svítilny tažného vozidla o více než 400 mm na každé straně vozidla

 • nesplnění této podmínky může nastat u širokého přívěsu taženého např. užším osobním automobilem s předními obrysovými svítilnami umístěnými v předních světlometech na vnitřní straně (blíže ke středu vozidla)

Spojitelnost z pohledu délky

 • Největší povolená délka jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem je 18,75 m včetně nákladu (§7, odst. 1, písm. c, čl. 7)
 • Největší povolená délka jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O, určeným k přepravě vozidel je 20,75 m včetně nákladu (§7, odst. 1, písm. c, čl. 8)
 • Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel, snížená o vzdálenost mezi zadním čelem táhnoucího vozidla a předním čelem přívěsu: 15,65 m (§7, odst. 1, písm. e) - toto je ve většině případů v podstatě součet ložných ploch tažného automobilu a přívěsu, měřených z vnější strany bez délky mezery mezi automobilem a přívěsem

 • Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel: 16,40 m (§7, odst. 1, písm. f) - toto je ve většině případů součet délek ložných ploch tažného automobilu a přívěsu měřených včetně mezery mezi automobilem a přívěsem

Příklady

Příklad 1:

I přesto, že tažné vozidlo má povolený nerzděný přívěs nejvýše 600 kg, lze v tomto případě zapojit a táhnout nebrzděný přívěs s nejvyšší technicky přípustnou/povolenou hmotností 750 kg. Posuzuje se pouze okamžitá hmotnost přívěsu vzhledem k provozní hmotnosti tažného automobilu a nejvyšší povolené hmotnosti nebrzděného přívěsu povolené pro tažné vozidlo. Samozřejmě musí být splněny i další podmínky spojitelnosti z hlediska rozměrů a okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí přesáhnout nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu.
Nebrzděný přívěs za osobním automobilem - lze připojit

Příklad 2:

I v tomto případě nevadí, že tažný automobil má na závěsu povoleno pouze 1500 kg. Přívěs s nejvyšší technicky přípustnou/povolenou hmotností 2500 kg lze zapojit a táhnout za předpokladu, že je vytížen do max. okamžité hmotnosti přívěsu 1500 kg, okamžitá hmotnost soupravy nepřekročí nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy v technickém průkazu automobilu a jsou splněny další podmínky spojitelnosti z pohledu rozměrů.
Brzděný přívěs za osobní automobil - lze připojit

Příklad 3:

Okamžitá hmotnost přívěsu 700 kg v tomto případě přesáhne nejvyšší povolenou hmotnost nebrzděného přívěsu stanovenou v technickém průkazu automobilu a souprava nevyhoví ustanovení §3, písm. f), odst. 1. Takto naložený přívěs táhnout nelze a je nutné ubrat z přívěsu 100 kg nákladu, aby to možné bylo. Současně je potřeba splnit i podmínky spojitelnosti z hlediska rozměrů a ohlídat okamžitou hmotnost jízdní soupravy.
Nebrzděný přívěs za osobním automobilem - nelze připojit

Příklad 4:

Ani v tomto případě nelze takto naložený přívěs táhnout. Provozní hmotnost tažného vozidla musí být alespoň dvojnásobkem okamžité hmotnosti nebrzděného přívěsu, pokud při schvalování technické způsobilosti tažného vozidla není stanoveno jinak (stanovením jinak se rozumí uvedení konkrétní nejvyšší povolené hmotnosti nebrzděného přívěsu v technickém průkazu tažného vozidla). Aby nebylo porušeno ustanovení §3, písm. f), odst. 6, bylo by nutné ubrat 50 kg nákladu.
Nebrzděný přívěs za osobním automobilem - nelze připojit

Příklad 5:

Okamžitá hmotnost brzděného přívěsu přesahuje nejvyšší povolenou hmotnost brzděného přívěsu zapsanou v technickém průkazu automobilu. Aby nebylo porušeno ustanovení §3, písm. f), odst. 2, je nutné ubrat 200 kg nákladu. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost přívěsu v tomto případě nehraje roli, posuzuje se pouze okamžitá hmotnost přívěsu vzhledem k nejvyšší povolené hmotnosti brzděného přívěsu zapsané v technickém průkazu automobilu a vzhledem k nejvyšší povolené hmotnosti automobilu, zapsané v technickém průkazu automobilu. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu. 

Brzděný přívěs za osobním automobilem - nelze připojit

Příklad 6:

Okamžitá hmotnost přívěsu přesahuje o 100 kg nejvyšší povolenou hmotnost tažného automobilu 1900 kg. Tím je porušeno ustanovení §3, písm. f), odst. 2 i přesto, že tažné zařízení automobilu má povolený brzděný přívěs 2000 kg. Aby bylo možné takovou soupravu táhnout, je nutné ubrat 100 kg nákladu a pohlídat, aby okamžitá hmotnost jízdní soupravy nepřesáhla nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu.
Brzděný přívěs za osobním automobilem - nelze připojit

Máte dotazy ke spojitelnosti vozidel do jízdních souprav? Neváhejte nás kontaktovat.

Jaký řidičský průkaz k tažení přívěsu najdete v článku Skupiny řidičského oprávnění k tažení přívěsu.